SZC logo

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

OM kód: 203032 007 | 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.

Intézmény logo

BKSzC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Tantárgyi menetrendek

Aktuális információ

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum

(1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.)

OM azonosító: 520206

Intézmény azonosító:051304

ISKOLAKÓD: 001

Beiskolázási Tájékoztató

2021/2022. tanév

(a 2022/2023. tanévre felvételizők számára)

 

A felvételi eljárás és a beiratkozás rendjét a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 2. melléklete tartalmazza.

Nyílt napok

 1. október 4-8-ig 9:00-tól és októbertől minden szerdai tanítási napon, 10.00 órától.

A nyílt napokra regisztrálhatnak az iskolánk honlapjáról elérhető aktuális linken keresztül. https://www.kozmafa.hu/

A középfokú felvételi eljárást szabályozó jogszabályok

 1. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
 2. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről

Aktuális határidők

Tanulmányi területek megnevezései és belső kódjai

0701: faipari technikus

A képzés 5 évig tart.

Diákjaink az első két évben ágazati alapképzésben részesülnek, a harmadik évtől szakmai duális képzésben vesznek részt. Az első négy év során a technikumi kerettantervnek megfelelően közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat tanulnak. A tanult idegen nyelv német vagy angol.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből.

A 13. évfolyamon elméleti és gyakorlati szakmai tantárgyakat és szakmai idegen nyelvet tanulnak. Az év végén idegen nyelvből közép szinten, szakmai tárgyból emelt szinten tesznek érettségi vizsgát, ami technikusi vizsgával egyenértékű.

A faipari technikus képzés szakmai jegyzékszáma: 5 0722 08 02

Technikumi ágazat besorolása: „Fa- és bútoripar”

0702: dekoratőr

A képzés 5 évig tart.

Diákjaink az első két évben ágazati alapképzésben részesülnek, a harmadik évtől szakmai duális képzésben vesznek részt. Az első négy év során a technikumi kerettantervnek megfelelően közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat tanulnak. A tanult idegen nyelv német vagy angol.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből.

A 13. évfolyamon elméleti és gyakorlati szakmai tantárgyakat és szakmai idegen nyelvet tanulnak. Az év végén idegen nyelvből közép szinten, szakmai tárgyból emelt szinten tesznek érettségi vizsgát, ami dekoratőr szakmai vizsgával egyenértékű.

A dekoratőr képzés szakmai jegyzékszáma: 5 0212 16 07

Technikumi ágazat besorolása: „Kreatív”

Felhívjuk figyelmüket, hogy intézményünk a felvételi eljárást megelőző írásbeli és szóbeli vizsgát előírja a jelentkezők számára.

Írásbeli felvételi vizsga

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja

 1. január 22. 10:00

Pótfelvételi

 1. január 27. 14:00

Írásbeli vizsgarész — országosan egységes eljárásrend alapján:

 • általános tantervű magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap (45 perc)
 • általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlap (45 perc)

 

Az SNI tanulóknak az írásbeli vizsgarész alól felmentést adni nem tudunk. A szülő — szakértői vélemény alapján — az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor írásban kérvényezheti a következő kedvezményeket:

Magyar:

 • a rendelkezésre álló 45 perc (szakértői javaslat alapján) 25%-kal meghosszabbítható.
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (pl. helyesírás értékelése alóli mentesség).
 • szakértői vélemény alapján segédeszköz használatának engedélyezése.

 

Matematika:

 • a rendelkezésre álló 45 perc (szakértői javaslat alapján) 25%-kal meghosszabbítható.
 • szakértői vélemény alapján segédeszköz használatának engedélyezése.

 

Az igazgató határozatban értesíti a szülőket a szakértői vélemény alapján kialakított döntéséről, s a határozatot az írásbeli vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz és a szülőhöz.

Az igénybe vett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük.

A 9. évfolyamra történő felvételi eljárás részei

Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele

Iskolánkban a magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, fizika és idegen nyelv tantárgyak, 7. osztályban elért év végi és 8. osztályban elért félévi eredményeit vesszük figyelembe.

Írásbeli vizsgarész

Általános tantervű magyar nyelvi és általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok alapján. Minden írásbeli feladatot a központi javítási útmutató alapján értékelünk. Az eredményt a pontok összege adja.

A kijavított dolgozatokat 2022. január 28-án 8:00-16:00-ig lehet megtekinteni.

A javítással kapcsolatos észrevételeket 2022. január 31-én 16:00 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó kérésére és költségére másolat készíthető, melyet az igazgató aláírásával, és az iskola pecsétjével kell átadni a tanulónak.

Az értékelő lapok átvétele: 2022. február 7-én 8:00-16:00 óra között.

Szóbeli vizsgarész — elbeszélgetés

Az elbeszélgetés alkalmával a jelentkezők szóbeli kommunikációs készségét, nyitottságát; általános tájékozottságát, szövegértési kompetenciáját; a magával hozott dokumentumok (füzetek, munkák stb.) minőségét; a jólneveltség szabályainak ismeretét; a választott képzési forma iránti motivációját vizsgáljuk.

A szóbeli elbeszélgetés során tantárgyi tudást, tényanyagot nem kérünk számon.

Orvosi- és pályaalkalmassági vizsgálat

A faipari technikusi és a dekoratőr szakra jelentkezőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, melynek helyéről és idejéről tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Dekoratőr szakra jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgán kell részt venniük a szóbeli elbeszélgetés napján. A pályaalkalmassági vizsgálaton a jelentkező kreativitását, rajzkészségét teszteljük.

A pályaalkalmassági vizsga része a 3-5 elemből álló saját portfólió bemutatása, melynek elemei saját kezűleg, otthon vagy az iskolában készültek. A portfólió tartalmi követelményei a következők:

 • egy valóságot ábrázoló tanulmányrajz (pl. csendélet, tájkép, szobabelső… stb.)
 • egy kreatív alkotás (pl. montázs, kollázs, festmény, fantáziarajz… stb.)
 • egy szabadon választott, jól sikerült mű, amelyet a pályázó szívesen megmutatna

A vizsgázó teljesítményének értékelése, a rangsorolás módja

A vizsgázó teljesítményének értékelése a hozott pontszám, a központi írásbeli felvételi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés pontjainak összegzésével történik.

Az írásbeli felvételi értékelése a központi javítási útmutató alapján történik, az eredményt a két írásbeli vizsgatárgy pontjainak összege adja.

Pontszámítás

hozott pontok

30%

írásbeli vizsga

50%

szóbeli beszélgetés

20%

összesen

100%

 

Felvételnél a rangsort az összesen elért pontszám alapján állítjuk fel.

Aki mindkét tagozatunkra jelentkezik, annak csak egyszer kell a felvételi eljárásban részt vennie.

Amennyiben pontazonosság alakul ki, akkor a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezt követően azt a jelentkezőt, aki budapesti lakhelyű. Harmadsorban sajátos helyzetű tanulókat részesítünk előnyben. Sajátos helyzetű tanuló az, aki asztalos családi háttérrel (faipari technikus szakra jelentkezőnél) rendelkezik. Negyedsorban részesítjük előnyben azt a sajátos helyzetű tanulót, aki matematikából jobb eredményt ért el (faipari technikus szakra jelentkezőnél) (pontazonosság esetén mind hozott pontoknál, mind az írásbeli eredményeiben).

Pontazonosság esetén az érintetteket értesítjük, hogy 48 órán belül igazolják sajátos helyzetüket.

A vizsgára történő jelentkezés módja, a vizsga helye és ideje

A vizsgázók a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe adják le jelentkezésüket 2021. december 03-ig.

Központi írásbeli vizsgát bármely iskolában lehet tenni, amely ilyen vizsgát szervez, így iskolánkban is. A vizsgára való jelentkezés nem azonos a felvételi jelentkezéssel.

A felvételi jelentkezés határideje 2022. február 18-a.

A jelentkezési lapok az Oktatási Hivatal honlapjáról, ill. iskolánk honlapjáról is letölthetők.

Mivel az írásbeli vizsga országosan egyidejűleg kerül lebonyolításra, így a vizsga időpontjáról és helyszínéről az iskola külön értesítést nem küld a felvételizőknek.

Célszerű az eredeti értékelő lapokat megőrizni, s a középiskolákhoz a jelentkezési lappal együtt az erről készített fénymásolatot eljuttatni!

Intézményünk a 2021/2022-es tanév munkatervében a szóbeli elbeszélgetések időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

 1. március 1-2
 2. március 9.

A szóbeli felvételi vizsga, az orvosi alkalmassági vizsgálat pontos időpontjáról és helyszínéről intézményünk levélben értesíti a felvételizőket.

Amennyiben a megadott időpont egybeesik egy másik intézmény felvételi vizsgájával, illetve a vizsgázó betegség miatt nem tud a szóbeli elbeszélgetésen megjelenni, úgy iskolánk — a szülő előzetes bejelentése alapján – a másik két nap valamelyikére beosztja a felvételizőt.              

Intézményünk 2022. március 16-ig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket, ezt követően a tanuló és a szülő közösen egy alkalommal, március 21-22-én, módosíthatja az adatlapját az általános iskolában. A módosítás során az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon feltüntetett iskolához újabb tagozat írható be, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők.

Intézményünk 2022. április 29-ig küldi meg az értesítést a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Határidők

2021. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2021. október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2021.október 20.

A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2021.október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2021.november 16.

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2021.december 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

2022. január 22.

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra.

2022. január 27.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2022. január 28

Betekintés az írásbeli dolgozatokba.

2022. január 31.

A dolgozat javításával kapcsolatos észrevételek benyújtási határideje.

2022. február 7.

Az írásbeli pontozólapok átvétele az iskolában.

2022. március 1-2. és 9.

A szóbeli meghallgatások időpontjai a Kozma Lajos Faipari Technikumban.

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2022. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

Budapest, 2021. 10. 01.

Nagyné Matusek Irén

                      igazgatóhelyettes

 


Partnereink

SZC logo

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum


BKSzC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum

1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.

Telefon: +36(1)369-6655; +36(1)369-6299

E-mail: kozmafa@kozmafa.hu

OM azonosító: 203032 007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001280/2015


2024BKSzC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum